Rodzice
  • jednorazowa, bezzwrotna kwota wpisowego - 800 zł (dla klas 1-6), 500 zł (dla klas 7-8),

  • czesne: 1100 zł płatne przez 12 miesięcy.

  • stypendia naukowe dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata olimpiad i kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty:
   - stypendium przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali tytuł laureata w trakcie nauki w naszej szkole,
   - laureaci są zwolnieni z opłaty czesnego do końca etapu edukacyjnego,
   - aby korzystać ze stypendium uczeń-stypendysta musi do końca etapu edukacyjnego w naszej szkole uzyskiwać świadectwo z wyróżnieniem (średnia oceń co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre),

  • stypendia socjalne dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.


  W ramach czesnego uczeń korzysta ze wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę w godz. 6.50-16.45: obowiązkowych, dodatkowych, świetlicy, wyrównawczych, kół zainteresowań, gimnastyki korekcyjnej, zajęć rewalidacyjnych. Czesne nie obejmuje: zajęć z logopedą
  , zajęć na basenie - w klasach 1-3, zajęć z samoobrony, zumby, na rolkach oraz  wyjść do teatru, kina, pracowni artystycznych, wycieczek, kosztów obiadów i ubezpieczenia.