Rodzice
 • jednorazowa, bezzwrotna kwota wpisowego - 800 zł (dla klas 1-6), 500 zł (dla klas 7-8),

 • czesne: 990 zł płatne przez 12 miesięcy.
 • stypendia naukowe dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata olimpiad i kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty:
  - stypendium przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali tytuł laureata w trakcie nauki w naszej szkole,
  - laureaci są zwolnieni z opłaty czesnego do końca etapu edukacyjnego,
  - aby korzystać ze stypendium uczeń-stypendysta musi do końca etapu edukacyjnego w naszej szkole uzyskiwać świadectwo z wyróżnieniem (średnia oceń co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre),
 • stypendia socjalne dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.

W ramach czesnego uczeń korzysta ze wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę w godz. 6.50-16.45: obowiązkowych, dodatkowych, świetlicy, wyrównawczych, kół zainteresowań, gimnastyki korekcyjnej, zajęć rewalidacyjnych. Czesne nie obejmuje: zajęć z logopedą zajęć na basenie - w klasach 1-3, zajęć z samoobrony, zumby, na rolkach oraz  wyjść do teatru, kina, pracowni artystycznych, wycieczek, kosztów obiadów i ubezpieczenia.
 • zniżki dla rodzeństw uczęszczających w tym samym roku szkolnym do Dwujęzycznych Szkół im. W. Kopalińskiego,
 • w klasie ósmej zwolnienie z opłaty czesnego za miesiąc lipiec i sierpień.

Opłaty za edukację w szkole należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca na konto szkoły:
ING Bank Śląski 33 1050 1070 1000 0022 7267 5568 lub w kasie szkoły.