Oferta edukacyjna

"Vive Moribus Praeteritis Loquere Verbis Praesentibus"
– "Żyj według starych obyczajów, mów językiem świata współczesnego"Dwujęzyczność to termin pochodzący od słowa bilingwizm oznaczający umiejętność komunikowania się za pomocą dwóch języków. W naturalnej sytuacji określamy kogoś, że jest dwujęzyczny, gdy posługuje się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie. Zaletą i główną cechą dwujęzyczności naszej szkoły  jest to, że język angielski traktowany jest w niej równorzędnie z językiem ojczystym. To narzędzie codziennej komunikacji uczniów i nauczycieli, a nie jeden z wielu przedmiotów. W nauczaniu dwujęzycznym stosujemy  metodę CLIL polegającą  na zintegrowaniu kształcenia przedmiotowo-językowego, czyli wykorzystaniu drugiego języka do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i samego języka. Nauczyciele realizujący dwujęzyczność w naszej szkole posiadają odpowiednie wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne. 

Jak „działa” dwujęzyczność? - czyli o różnych sposobach realizacji nauczania w dwu językach jednocześnie.
Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej odbywa się w wymiarze siedmiu godzin tygodniowo. W ramach tych godzin realizowane są m.in. zajęcia z kulturoznawstwa krajów anglosaskich oraz zajęcia z native speakerem, których treść koreluje z tematyką prowadzoną przez nauczyciela - anglistę. Ponadto język angielski obecny jest podczas większości prowadzonych w szkole lekcji z różnych przedmiotów.
 • W czasie lekcji przeprowadzane są krótkie „powtórki” zdobytych wiadomości prowadzone w języku angielskim,
 • Na sprawdzianach z poszczególnych partii materiału pojawia się oddzielnie oceniana „część angielska” odwołująca się do zakresu materiału utrwalonego w tym języku przy realizacji danego działu, rozdziału, itp.
 • Prezentacje i referaty przygotowywane przez uczniów realizowane są dwujęzycznie lub wyłącznie w języku angielskim.
 • Lekcje wzbogacone są o multimedia i filmy lub ich fragmenty w języku angielskim. W starszych klasach uczniowie oglądają i recenzują filmy w oryginalnych wersjach językowych, czytają zagraniczne artykuły z zagranicznych czasopism i prasy fachowej, słuchają i tłumaczą teksty piosenek, itp.
 • W ramach lekcji języka polskiego we fragmentach czytane są w oryginale utwory Dickensa oraz angielskie wersje powieści de Saint- Exupery.
 • Wpisany już w tradycję Kopalińskiego Szkolny Koncert Talentów pozwala m. in. śpiewającym w języku Beatlesów „pokazać się” społeczności szkolnej. Nierzadko prezentują oni własne kompozycje. Równie chętnie sięgają po covery bardziej znanych artystów.
 • Szkoła przygotowuje do egzaminów Cambridge English [więcej],
 • Szkoła uczestniczy i zachęca uczniów do partycypowania w różnego rodzaju projektach międzynarodowych (Enter Your Future, PenFriends, TC4PI). Zapraszamy na lekcje i spotkania studentów i nauczycieli z różnych stron świata, aby przybliżyli naszym uczniom reprezentowaną przez siebie różnorodność kulturową. Za każdym razem goście są pod dużym wrażeniem umiejętności językowych uczniów Kopalińskiego [więcej]. 


Dlaczego warto uczyć się dwujęzycznie
Colin Baker niegdyś powiedział:
„Decyzja o wychowaniu dzieci na dwujęzyczne jest decyzją ważną. Jej wpływ na dzieci i rodziców będzie odczuwalny przez całe życie. Fakt bycia dwujęzycznym lub jednojęzycznym może warunkować dziecka tożsamość, warunki socjalne, nauczanie, zajęcia, małżeństwo, miejsce zamieszkania, podróże i sposób myślenia.” Z tego cytatu można wyciągnąć jeden, bardzo ważny wniosek: osoba dwujęzyczna ma większe możliwości i szanse w dzisiejszym świecie niż osoba jednojęzyczna. Korzyści, jakie wynikają dla dziecka ze znajomości co najmniej dwóch języków, jest mnóstwo. Dwujęzyczne dzieci mają lepszą pamięć, poprawia się ich koncentracja, zwiększa się podzielność uwagi, łatwiej przyswajają wiedzę, uczą się efektywniej i często osiągają wyższe wyniki na egzaminach zewnętrznych. Dwujęzyczne dzieci zyskują większą wrażliwość kulturową. Łatwiej im zrozumieć, że ludzie na świecie nie tylko posługują się różnymi językami, ale mają różną kulturę czy odcień skóry. Dwujęzyczność to co najmniej dwukulturowość. I wreszcie dwujęzyczność to lepsze perspektywy zawodowe i życiowe uczniów:
 • kształcenie dwujęzyczne daje większe możliwości studiowania za granicą,
 • można także studiować wybrany kierunek w Polsce w języku angielskim, uzyskując podwójny dyplom uczelni wyższej, co automatycznie zwiększa atrakcyjność młodzieży na rynku pracy,
 • swoboda podróżowania do innych krajów – brak bariery językowej, ułatwiona komunikacja,
 • nieograniczone możliwości w wyborze kariery zawodowej są otwarte tylko przed osobami, które potrafią znakomicie radzić sobie w więcej niż jednej społeczności,
 • rozwój postaw społecznych uczniów, takich jak tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka, otwartość na różne kultury i zachowania, kształtowanie własnej tożsamości i osobowości.