Oferta edukacyjna
W nauczaniu dwujęzycznym język obcy staje się językiem komunikacji i pracy na lekcjach przedmiotów ogólnokształcących, niejęzykowych (takich jak matematyka, geografia, biologia, chemia czy inne). Do koncepcji tej odnosi się też termin „zintegrowane nauczanie języków obcych i przedmiotów niejęzykowych” - w skrócie CLIL od angielskiego “Content and Language Integrated Learning”.
W Szkołach Kopalińskiego przy pomocy tej nowatorskiej metody realizowane są niektóre przedmioty takie jak matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie czy informatyka. Mówiąc najprościej, metoda ta polega na prowadzeniu zajęć w dwóch językach, gdzie głównym jest język ojczysty, a dodatkowe elementy (całe jednostki lekcyjne, tematyczne lub ich części - w zależności od przedmiotu wprowadzane są w języku angielskim. Dzięki temu omawiany temat jest przez ucznia przyswajany w obu językach jednocześnie, co wydatnie wpływa na umiejętności komunikacyjne oraz poszerza słownictwo o ściśle tematyczne, fachowe, związane z daną dziedziną nauki, sztuki, itp. W koncepcji CLIL te dwa komponenty: rozwój wiedzy specjalistycznej oraz rozwój umiejętności językowych odgrywają równie ważną rolę. Przedmiot prowadzony metodą CLIL nie jest nauczany języku obcym, lecz rozwija się w ścisłej korelacji z tym językiem i przez ten język. W kształceniu CLIL język jest narzędziem, które pozwala uczniowi na odkrywanie danego przedmiotu adekwatnie do jego wieku oraz kompetencji językowych.