Rodzice
  • jednorazowa kwota wpisowego - 600 zł (nie podlega zwrotowi),

  • czesne: 640 (wrzesień-czerwiec) oraz 430 (lipiec-sierpień)
  • zniżki dla rodzeństw uczęszczających w tym samym roku szkolnym do Dwujęzycznych Szkół im. W. Kopalińskiego,
  • obniżenie czesnego dla uczniów - Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty,
  • obniżenie czesnego dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,
  • w klasie ósmej zwolnienie z opłaty czesnego za miesiąc lipiec i sierpień.

W ramach czesnego uczeń korzysta ze wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę w godz. 7.00-16.30: obowiązkowych, dodatkowych, świetlicy, wyrównawczych, kół zainteresowań, gimnastyki korekcyjnej, zajęć z logopedą i rewalidacyjnych. Czesne nie obejmuje: zajęć na basenie i lodowisku - w klasach 1-3, wyjść do teatru, kina, pracowni artystycznych, wycieczek, kosztów obiadów i ubezpieczenia.

Opłaty za edukację w szkole należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca na konto szkoły:
ING Bank Śląski 33 1050 1070 1000 0022 7267 5568 lub w kasie szkoły.