Oferta edukacyjna
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Kopalińskiego proponuje atrakcyjny i ciekawy program nauczania, opracowany z myślą o przyszłości swoich absolwentów.

Szkoła oferuje:
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną, anglojęzyczną kadrę nauczycielską, 
 • dwujęzyczną edukację wczesnoszkolną w klasach 1-3 i w oddziale zerowym,
 • w klasach 4-8 naukę matematyki, przyrody, geografii, biologii, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, historii i wiedzy o społeczeństwie w języku polskim i angielskim [więcej],
 • od klasy pierwszej rozszerzony program zajęć języka angielskiego - 7 godzin tygodniowo (w tym lekcje z native speakerem),
 • w ośmioletnim cyklu nauczania przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge English:
- YLE Testy Cambridge English: Young Learners: Starters, Movers i Flyers,
- PET Preliminary English Test,
- FCE First Certificate in English. [więcej],
 • wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminu po szkole podstawowej [więcej] oraz osiągnięciami w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz innych konkursach o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim [więcej],
 • model wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach,
 • naukę w klasach kilkunastoosobowych,
 • języki obce (do wyboru): niemiecki, hiszpański, włoski, francuski lub rosyjski,
 • udział w międzynarodowych projektach językowych [więcej],
 • szkolny wolontariat [więcej],
 • zaangażowanie nauczycieli i przyjazną atmosferę, która sprzyja osiąganiu bardzo dobrych wyników w nauce,
 • opiekę wychowawcy, pedagoga szkolnego, logopedy, doradcy zawodowego i pielęgniarki [więcej],
 • atrakcyjny program zajęć pozalekcyjnych:
  • w klasach 1-3 i w oddziale zerowym: 
   • szachy, koło informatyczne, Akademia Młodych Odkrywców, koło taneczne, karate, zajęcia na basenie i lodowisku, gimnastyka korekcyjna, zadania domowe, zajęcia z native speakerem, koło muzyczne, koło teatralne Dzieciaki za kurtyną, International Traveller, Arts and Crafts, Reading Corner,
  • w klasach 4-8:
   • koła: informatyczne, plastyczne, ortograficzne, matematyczne, kreatywne, naukowe, szkolny klub sportowy, samoobrona, zajęcia na lodowisku, zajęcia na rolkowisku, zadania domowe, koło teatralne Scenka, koło turystyczne KopalTrep, zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty po szkole podstawowej, zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge English, Science Club, Travelling Club, techniki pamięciowe, Trening Umiejętności Społecznych, koło muzyczne, ekologiczne i szachowe.

Uczniowie mają do dyspozycji:
 • sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • mobilny sprzęt komputerowy,
 • salę gimnastyczną. 

Ponadto proponujemy:
 • letnie i zimowe obozy sportowe (m.in. obóz żeglarski i narciarski),
 • półkolonie letnie,
 • wyjazdy na zieloną szkołę,
 • w ramach wychowania fizycznego w klasach 4-8 zajęcia na basenie oraz aerobik.